นิเทศ ติดตามและให้กำลังใจการพัฒนาการเรียนการสอนกิจกรรมโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย @รร.บ้านดู่พงษ์

ในนามโรงเรียนบ้านดู่พงษ์ขอขอบพระคุณ ท่าน อาจารย์ดร.สมปรารถนา และ ท่าน ศน . จักรวรรดิ์ ญาณกรสกุล ที่ได้ให้คำชี้แนะ ให้คำปรึกษา แนะนำในการทำโครงงาน เพื่อต่อป้ายบ้านวิทยาศาสตร์ในครั้งนี้ ทางคณะครูปฐมวัยโรงเรียนบ้านดู่พงษ์จะนำไปเป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมให้ต่อเนื่องเพื่อพัฒนาเด็กในโอกาสต่อไปครับขอบพระคุณครับ💓