นิเทศ ติดตามและให้กำลังใจการพัฒนาการเรียนการสอนกิจกรรมโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย @รร.ชุมชนบ้านดู่ใต้

ในนามโรงเรียนชุมชนบ้านดู่ใต้ขอขอบพระคุณ ท่าน อาจารย์ดร.สมปรารถนา และ ท่าน ศน . จักรวรรดิ์  ญาณกรสกุล ที่ได้ให้คำชี้แนะ ให้คำปรึกษา แนะนำในการทำโครงงาน เพื่อขอป้ายบ้านวิทยาศาสตร์ในครั้งนี้ ทางคณะครูปฐมวัยโรงเรียนชุมชนบ้านดู่ใต้จะนำไปเป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมให้ต่อเนื่องเพื่อพัฒนาเด็กในโอกาสต่อไป