ขอแสดงความยินดี ผู้ได้รับรางวัล OBEC AWARDS

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับรางวัล OBEC AWARDS ประจำปีการศึกษา 2562 ขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่านนำความรู้ ความสามารถ มาพัฒนาการศึกษาต่อไป

รายชื่อผู้ได้รับรางวัล
1. รองชนะเลิศอันดับ 2 เหรียญทอง  สถานศึกษายอดเยี่ยมประเภทประถมศึกษาขนาดเล็ก ด้านวิชาการ    คือ  โรงเรียนบ้านหนองรังมิตรภาพที่ 107

2. รองชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญทอง  ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษาขนาดเล็ก  คือ นายเบญจพล  ติ๊บขัน

3. รองชนะเลิศอันดับ 2 เหรียญทอง  ศึกษานิเทศก์ยอดเยี่ยมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา  ด้านบริหารจัดการ คือ นายสุวิทย์  ผูกจิต

4.  รองชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญทอง ศึกษานิเทศก์ยอดเยี่ยมสำนักงานเขตพื้้นที่การศึกษาประถมศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีการสอน คือ นายชาติชาย ทนะขว้าง

5. รองชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญทอง ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีการเรียนการสอน คือ นางจงจินต์  เหลาแตว