ยินดีต้อนรับศึกษานิเทศก์ท่านใหม่

วันที่ 18 มีนาคม 2563 ดร.อัศรายุทธ ศรีใจอินทร์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 พร้อมด้วยนายสุรชาติ ภูผาผุย ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา และคณะศึกษานิเทศก์ ทุกคน ได้ให้การต้อนรับ นายธรรมรัตน์ พรหมพิงค์ อดีตครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านน้ำแพะ อำเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน ในโอกาสย้ายเปลี่ยนตำแหน่งมาดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 ในการนี้ ดร.อัศรายุธ ศรีใจอินทร์ ได้ประชุมติดตามความก้าวหน้าในการเตรียมความพร้อมเป็นเจ้าภาพการจัดงานศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 70 ระดับชาติ ภาคเหนือ ประจำปีการศึกษา 2563 ซึ่งจังหวัดน่านจะเป็นเจ้าภาพในการจัดงาน โดยจะมีการกระจายสนามแข่งขันไปยังอำเภอต่างๆ ตารมความเหมาะสมของแต่ละกิจกรรม จากการประชุมในวันนี้ทำให้ทราบถึงความก้าวหน้าของงานเป็นไปตามลำดับ และจะมีการประชุมติดตามการเตรียมความพร้อมเป็นระยะต่อไป และในโอกาสนี้ ได้มอบหมายให้นายธรรมรัตน์ พรหมพิงค์ ได้รับผิดชอบกลุ่มงานสื่อเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา มีนายอนุชา รัตนอุบล ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ เป็นพี่เลี้ยง

        

      

      

มานพ  เถรหมื่นไวย  :: ภาพ-ข่าว