การฝึกประสบการณ์ด้านการบริหารการศึกษาของนิสิตวิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา

นิสิตวิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยาขอเข้ารับการฝึกประสบการณ์ด้านการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศึกษาน่านเขต 1โดยมีผู้บริหารฯ ผู้อำนวยการกลุ่มทุ่กกลุ่ม เป็นผู้ถ่ายทอดความรู้
และประสบการ์ณ มีผู้เข้ารับการฝึกจำนวน 5 คน ตั้งแต่วันที่ 16 – 25 มีนาคม 2563