รับมอบนโยบายเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

นายสมเร็จ อุดแดง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 พร้อมด้วย นายนิวัฒน์ ไชยเลิศ ว่าที่พันตรี ดร.สุรเดช รอดจินดา ดร.อัศรายุทธ ศรีใจอินทร์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 นายปัญญา หาแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37 และ นายประสิทธิ์ ไชยวงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา น่าน เขต 2 และข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ร่วมประชุมรับมอบนโยบายการบริหารการจัดการศึกษา จากนายอำนาจ วิชยานุวัติ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในโอกาสที่เดินทางมาปฏิบัติราชการในพื้นที่จังหวัดน่าน ในการนี้ นายอำนาจ วิชยานุวัติ ได้เน้นย้ำให้ข้าราชการทุกคนปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามระเบียบของทางราชการโดยเคร่งครัด และให้ทุกคนรู้เท่าทันและป้องกันตัวเองให้ปลอดภัยจากไวรัสโควิส 19 และให้ทุกคนรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม และได้ฝากแจ้งให้ทุกฏรงเรียนในสังกัดปฏิบัติตามข้อสั่งการของกระทรวงศึกษาธิการ และของกระทรวงสาธารณะสุขโดยเคร่งครัด และได้ฝากให้มีการศึกษาถึงปัจจัยที่ทำให้เกิดโรค ตลอดจนวิธีการใรการดูแลรักษา หากมีภาวติดเชื้อไวรัส เพื่อจะได้นำมาเป็นบทเรียนและรู้วิธีในการรักษาได้ทันท่วงทีต่อไป วันที่ 17 มีนาคม 2563 ณ ห้องประชุมเวทีวิชาการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1