กิจกรรม 5 ส. มาตรการลดและคัดแยกขยะมูลฝอย (Big Cleaning Day)

วันที่ 11 มีนาคม 2563 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่านเขต 1 จัดกิจกรรม 5 ส.
มาตรการลดและคัดแยกขยะมูลฝอย(Big Cleaning Day) ทำความสะอาด ปรับภูมิทัศน์ ห้องทำงาน รวมถึงบริเวณภายใน
และถนนทางเข้าสำนักงานฯ โดยมีนายสมเร็จ อุดแดงผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1
นำทีม ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และบุคลากร เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 83 คน
                                                 

คลิกดูภาพกิจกรรมทั้งหมด