การจัดงานกาดละอ่อนน้อย @รร.บ้านซาวหลวง

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563  นายวันชัย ภูผาคุณ และนายจักรวรรดิ์ ญาณกรสกุล ศึกษานิเทศก์ สพป.น่าน เขต 1 ได้ให้เกียรติเข้าร่วมกิจกรรมกาดละอ่อนน้อย ตามรอยเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนบ้านซาวหลวง โดยกิจกรรมมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของเด็กปฐมวัย ที่จะเจริญเติบโตเป็นกำลังสำคัญของสังคม การให้เด็กปฐมวัยได้รับประสบการณ์ตรงจากการซื้อขายสินค้าและนำทักษะวิชาความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน จากการซื้อขายสินค้า จากรู้จักดำรงตนอยู่ในหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีผู้นำชุมชน คณะครู ผู้ปกครอง นักเรียน เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก ทางสำนักงานเขตพื้นที่ฯ ขอเป็นกำลังใจในการพัฒนากิจกรรมดีๆ อย่างนี้ต่อไป