ประชาสัมพันธ์เว็บไซต์โรงเรียนบ้านตอง สพป.น่าน เขต 1

คลิกเข้าสู่เว็บไซต์

ข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียน

โรงเรียนบ้านตอง  เริ่มก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2482  เดิมโรงเรียนอยู่ห่างจากที่ตั้งปัจจุบันไปทางทิศตะวันตกประมาณ 400 เมตร โดยชาวบ้านได้ร่วมกันก่อสร้างอาคารเรียนแบบชั่วคราวไม่ยกพื้น หลังคามุงด้วยหญ้าคา ฝาเป็นแฝกไม้ไผ่ เปิดทำการสอนได้ประมาณ 11 ปี ในปี พ .ศ. 2498 ชาวบ้านเห็นว่าพื้นที่ไม่เหมาะสม  ก็ได้มีมติให้ย้ายโรงเรียนบ้านตองไปทางทิศตะวันตก  ห่างจากที่ตั้งเดิมประมาณ 200 เมตร  มีพื้นที่ 3 งาน 90 ตารางวา ซึ่งทางโรงเรียนได้ขึ้นทะเบียนราชพัสดุ (ปัจจุบันเป็นที่ตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  อยู่ในความดูแลของพัฒนาชุมชน)  เมื่อย้ายมาแล้วก็จัดสร้างอาคารเรียนแบบกึ่งถาวรขึ้นจำนวน 2 ห้อง  มีพื้นและฝาห้องเป็นกระดานไม้ การก่อสร้างครั้งนี้ใช้รายได้จากการขายไก่ของโรงเรียนและมีผู้บริจาคเงินสนับสนุนอีกส่วนหนึ่ง  โดยชาวบ้านให้ความช่วยเหลือด้านแรงงานก่อสร้าง ซึ่งค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างทั้งหมด ประมาณ 800 บาท

ปี พ.ศ. 2512 ทางราชการได้จัดสรรงบประมาณจำนวน 50,000 บาท เป็นค่าก่อสร้างอาคารเรียน แบบ ป.1 ฉ จำนวน 1 หลัง มีขนาด 4 ห้องเรียน ในครั้งนี้คณะครูและคณะกรรมการศึกษามีความเห็นว่าสถานที่ก่อสร้างคับแคบไม่สามารถขยายพื้นที่เพื่อรองรับการพัฒนาในอนาคตได้ จึงมีมติให้ย้ายโรงเรียนบ้านตองมาสร้างใหม่ โดยตั้งอยู่ทางทิศใต้ของวัดตอง ซึ่งใกล้กับที่ตั้งเดิมมาจนถึงปัจจุบัน

ปี พ.ศ. 2513 ทำการเปิดป้ายอาคารใหม่

ปี พ.ศ. 2520 โรงเรียนได้ขยายการศึกษาออกไปจนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และทางราชการได้จัดสรรงบประมาณ จำนวน 80,000 บาท สร้างอาคารเรียนแบบ ป.1 ฉ อีกหนึ่งหลังขนาด 2 ห้องเรียน

ปี พ.ศ. 2524 ทางราชการจัดสรรงบประมาณค่าก่อสร้างอาคารเรียนแบบ นน. 01 จำนวน 1 หลัง 3 ห้องเรียน ด้วยเงินงบประมาณ 450,000 บาท

ในเดือน สิงหาคม ปี พ.ศ. 2526 กระทรวงมหาดไทยได้ทำการปรับปรุงเขตการปกครอง โดยแยก

บ้านตอง หมู่ที่ 4 ออกมาจากตำบลพงษ์ แยกบ้านก้อ บ้านบอน ออกมาจากตำบลหนองแดงและจัดตั้งเป็นตำบลแม่จริม ส่วนตำบลพงษ์ขึ้นอยู่กับกิ่งอำเภอสันติสุขโรงเรียนบ้านตองซึ่งเดิมสังกัดกลุ่มโรงเรียน

ยอยหงษ์ มีจำนวนโรงเรียนในสังกัดเป็นจำนวนมาก และอยู่ห่างไกลเป็นปัญหาในการติดต่อประสานงานจากกลุ่ม จึงแยกโรงเรียนบ้านพรหม โรงเรียนบ้านหนองแดง โรงเรียนบ้านแคว้ง โรงเรียนบ้านก้อ โรงเรียนบ้านตอง มาจัดตั้งกลุ่มโรงเรียนใหม่ ชื่อว่ากลุ่มโรงเรียนแม่จริม และในปีดังกล่าวโรงเรียนบ้านตองได้รับงบประมาณจัดสรรทางราชการ จำนวน 22,600 บาท เป็นค่าก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์แบบ สปช. 202/26

ปี พ.ศ. 2527 โรงเรียนได้รับงบประมาณจัดสรรเป็นค่าก่อสร้างอาคารเรียนแบบ สปช.103/26 จำนวน 1 หลัง งบประมาณ  229,500 บาท

ปี พ.ศ. 2530 ได้รับงบประมาณค่าก่อสร้างถังเก็บน้ำฝนแบบ ฝ. 33 จำนวน 1 ชุด งบประมาณ 34,500 บาท

ปี พ.ศ. 2534 ได้รับงบประมาณการก่อสร้างบ้านพักครูแบบ สปช.302/28 จำนวน 1 หลัง งบประมาณ 90,000 บาท และส้วมแบบ สปช. 500/26 จำนวน 1 หลัง ขนาด 2 ที่นั่ง ใช้เงินงบประมาณ จำนวน  38,500 บาท

ปี พ.ศ. 2537  โรงเรียนได้เปิดสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นตามนโยบายขยายโอกาสทางการศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นของกระทรวงศึกษาธิการ และมีนักเรียนเข้าเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ในปีการศึกษา 2537 จำนวน 24 คน  แยกเป็นชาย 10 คน หญิง 14  คน ทางราชการจึงได้จัดสรรงบประมาณค่าก่อสร้างอาคารเรียนแบบ สปช.103/26 จำนวน 1 หลัง ขนาด 3 ห้องเรียน งบประมาณ 730,000 บาท และถังเก็บน้ำฝน ฝ. 23 จำนวน 1 ชุด งบประมาณ 60,000 บาท