ศูนย์อบรมวิทยากรครูพี่เลี้ยง STEM ปฐมวัย จ.น่าน

วันที่ 2 มีนาคม 2563  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 ได้รับมอบหมายจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ เป็นศูนย์การอบรมครูพี่เลี้ยงประจำศูนย์ อบรมสะเต็ม จังหวัดน่าน ในระหว่างวันที่ 2-3 มีนาคม 2563 โดยมีครูพี่เลี้ยงจำนวน 15 คน แยกเป็น 3 สังกัด คือ สพฐ. , อปท. และ สช.  โดยมี นายจักรวรรดิ์ ญาณกรสกุล , นายวัชรพงศ์  โนทะนะ ศึกษานิเทศก์ ผู้รับผิดชอบประจำศูนย์อบรม