การนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา กลุ่มนาหมื่น 2

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 มอบหมายให้นายสุรชาติ  ภูผาผุย ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา และนายจักรวรรดิ์ ญาณกรสกุล ศึกษานิเทศก์ประจำกลุ่ม นิเทศติดตามการดำเนินการพัฒนาการจัดการศึกษาของผู้บริหารโรงเรียน กลุ่มโรงเรียนนาหมื่น 2 ตลอดจนมอบนโยบายของ สพฐ. และ สพป.น่าน เขต 1 ในการขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติ