กิจกรรมจิตอาสาต้านภัยเเล้ง

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563  กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาต้านภัยเเล้ง การประสานความร่วมมือการแก้ไขปัญหาภัยเเล้งอย่างยั่งยืน  ณ ศาลากลางจังหวัดน่าน