อบรม เชิงปฏิบัติการ เรื่อง E-commerce เพื่อการศึกษาเครือข่ายโรงเรียนขยายโอกาสจังหวัดน่าน

อบรม เชิงปฏิบัติการ เรื่อง E-commerce เพื่อการศึกษา เครือข่ายโรงเรียนขยายโอกาสจังหวัดน่าน ชมรมนักจัดการศึกษาบนพื้นที่สูงและถิ่นทุรกันดาร ร่วมกับมหาวิทยาลัยฟาล์อีสเทอร์น มีโรงเรียนที่มีร้านค้าออนไลน์ จำนวน 25 โรงเรียน วันที่ 14 กุมภาพันธุ์ 2563 ณ ห้องประชุมเวทีวิชาการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาการประถมศึกาาน่าน เขต 1