งาน MEP Open House Nan Province 2020

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00 น. ณ หอประชุมอาคาร 84 ปี โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน นายสุรชาติ  ภูผาผุย ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.น่าน เขต 1 ร่วมต้อนรับ นายอดุล เทพกอม รองศึกษาธิการจังหวัดน่าน ประธานในงาน MEP Open House Nan Province 2020 นายไตรพฤก ผางาม ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสวัสดิ์จังหวัดน่าน กล่าวว่า โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งแรกของจังหวัดน่านที่ได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการให้เปิดสอนหลักสูตร Mini English Programหรือ MEPในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 อีกทั้ง ยังมีโรงเรียนประถมศึกษาในจังหวัดน่านอีกหลายแห่งที่เปิดสอนหลักสูตรเดียวกันและมีการส่งเสริมศักยภาพในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษให้กับนักเรียน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่านร่วมกับโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านได้เล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาศักยภาพของนักเรียนที่เรียนในหลักสูตรดังกล่าว จึงได้ร่วมกันจัดกิจกรรม MEP Open House ในครั้งนี้ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเครือข่ายโรงเรียนที่เปิดสอนหลักสูตรMEP ในจังหวัดน่าน เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียน และเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้แสดงออกโดยใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารร่วมกับครูชาวต่างชาติสำหรับกิจกรรมในวันนี้ประกอบด้วยการแสดงศักยภาพของนักเรียนแต่ละโรงเรียนและการเข้าร่วมกิจกรรมฐานเรียนรู้ซึ่งมีนักเรียนระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษาเข้าร่วมจำนวนทั้งหมด302 คน คณะครูชาวไทยและครูชาวต่างชาติ จำนวนทั้งหมด96 คน โรงเรียนที่เข้าร่วมทั้งหมด 9 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) โรงเรียนราชานุบาล โรงเรียนบ้านท่าวังผา “ประชารัฐวิทยาคาร” โรงเรียนราชปิโยรสา ยุพราชานุสรณ์ โรงเรียนบ้านนาราบ (จุลเกษตรศึกษาคาร) โรงเรียนบ้านสบกอน โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน