ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ช่วยเพื่อนสมาชิกครูจังหวัดน่าน

นายสมเร็จ อุดแดง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่านเขต 1 เป็นประธานเปิดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ช่วยเพื่อนสมาชิกครูจังหวัดน่าน (ชคน.) วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุมเวทีวิชาการ
(ดาวน์โหลดรูปการประชุม)