เผยแพร่ผลงาน รายงานการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ของผู้ฝึกประสบการณ์ตำแหน่งศึกษานิเทศก์

๑. นางสาวลภัสรดา โลราช
รายงานการศึกษาค้นคว้าอิสระ
เรื่อง การศึกษาสภาพการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของโรงเรียนบ้านหนองรังมิตรภาพที่ 107 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่านเขต 1
https://drive.google.com/open?id=1pa2JqFUo2uBNhna-M10eqe1FlxA8OH1f

๒. นางชุลีกร เชียงปะละ
รายงานการศึกษาค้นคว้าอิสระ เรื่อง การศึกษาการทำวิจัยในชั้นเรียนของครูผู้สอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
https://drive.google.com/open?id=1pq-5_L9QXtNyGJYAfYE1hkpUp4iiuKrH

๓. นายธรรมรัตน์ พรหมพิงค์
รายงานการศึกษาค้นคว้าอิสระ เรื่อง การศึกษาความรู้พื้นฐานการแปลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ
https://drive.google.com/open?id=1VgPL1cJ0NPujUrn46anDWJp5aANU4Tvb

๔. นางสาวรัศมี มงคล
รายงานการศึกษาค้นคว้าอิสระ เรื่อง การศึกษาการจัดการเรียนสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓
https://drive.google.com/open?id=1_3Ak35XpRzY0sWxDngJkmuRQaWvGQWOE

๕. นางสาวกัญญ์ชิสา พงศ์พัฒนโภคิน
รายงานการศึกษาค้นคว้าอิสระ เรื่อง การศึกษาการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา สำหรับครูผู้สอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
https://drive.google.com/open?id=19_LRg6d7XMGbiyvUZ-egeuQ2J_1cAAEJ

๖. นายนิรันดร์ มงคล
รายงานการศึกษาค้นคว้าอิสระ เรื่อง การศึกษากระบวนการจัดการเรียนรู้ ของครูผู้สอนวิชาภาษาไทย เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านออกเขียนได้ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1
https://drive.google.com/open?id=1G0LKzQ6Ha00sR8F5F0MPRZ9OulwJ9GcM

๗. พลวิเดช ดนัยดุริยะ
รายงานการศึกษาค้นคว้าอิสระ เรื่อง ศึกษาประเภทของสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อการเรียนการสอน
https://drive.google.com/open?id=1p16q1fqCXFLCIocS0T1K9BuYZrL3R3Jb

๘.นางพัชรี ทานะ
รายงานการศึกษาค้นคว้าอิสระ เรื่อง การศึกษากระบวนการสอนแบบ Active learning วิชาคณิตศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖
https://drive.google.com/open?id=1FhDAaq9mFMek26CbjkQ5rFyu_kVyTBkm

๙.นายพิจักนภัสถ์ สุริยะพรหม
รายงานการศึกษาค้นคว้าอิสระ เรื่อง การศึกษาแนวทางการสอนคิดสําหรับครู ในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1
https://drive.google.com/open?id=13HiHKZTRJzArQUMGL9HPf9irVOiFf-cx

๑๐.นางสาวมณีวรรณ ฟูบินทร์
รายงานการศึกษาค้นคว้าอิสระ เรื่อง การศึกษาผลการดำเนินงานการจัดการเรียนรวมตามกรอบโครงสร้างซีท (SEAT Framework) ของโรงเรียนบ้านหนองรังมิตรภาพที่ 107 สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1
https://drive.google.com/open?id=1abKpwFOEQNbbh90uz6PuD6l2Q28IybeD

๑๑. นางรัชกร เรือนติ๊บ
รายงานการศึกษาค้นคว้าอิสระเรื่อง การศึกษากระบวนการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมทักษะกระบวนการ การแก้ปัญหาคณิตศาสตร์
https://drive.google.com/open?id=1avBQg4Ws_ejG4htDEZAYxvCE1jh0RGuL