การประชุมชี้แจงการสอบ RTกลุ่มโรงเรียนนาน้อย&นาหมื่น

7 กุมภาพันธุ์ 2563 นายสุรชาติ  ภูผาผุย ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา เปิดการประชุมชี้แจงการสอบ RTกลุ่มโรงเรียนนาน้อย&นาหมื่น ณ โรงเรียนบ้านนาราบ (จุลเกษตรศึกษาคาร) และเยี่ยมชั้นเรียน ป. 1 รร.บ้านนาราบ ฯ เตรียมความพร้อมทดสอบ..เด็ก ๆ มีความพร้อมมาก ขอบคุณท่านผอ.กฤษดา อินแสงและคณะครูทุกท่านที่ให้การต้อนรับพาเยี่ยมถึงห้องเรียนไว้ ณ โอกาสนี้