พบปะและให้แง่คิดการทำงานโครงการฝึกประสบการณ์ศึกษานิเทศก์ สพป.น่าน เขต 1

วันที่ 31 มกราคม 2563 นายสุรชาติ ภูผาผุย ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.น่าน เขต 1 พร้อมด้วยนางสาวณัฐพร ท้าวคำพุ ผู้อำนวยการกลุ่มกฏหมายและนิติกร สพป.น่าน เขต 1 ได้มาพบปะให้ความรู้เกี่ยวกับการนิเทศ และการให้ความรู้เกี่ยวกับ กฏหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการนิเทศก์ ให้แก่ ผู้ฝึกประสบการณ์นิเทศ