โครงการติว O-net ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน@กลุ่มโรงเรียนนาหมื่น 2

โครงการติว O-net ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน(ติวเข้มโค้งสุดท้าย) นักเรียนกลุ่มนาหมื่น 2 ประกอบไปด้วยรร.บ้านปิงหลวง  รร.บ้านปิงใน รร.บ้านน้ำลี รร.บ้านน้ำแพะ รร.บ้านนาคา รร.อนุบาลเมืองลี และรร.บ้านน้ำอูน ระหว่างวันที่ 27-30 มกราคม 2563 ณ ศูนย์วิชาการกลุ่ม โรงเรียนบ้านปิงหลวง อ.นาหมื่น จ.น่าน