ติดตาม ให้คำปรึกษาในการปฎิบัติหน้าที่ผู้บริหารสถานศึกษา ระยะ 6 เดือนหลัง

วันที่ 27 มกราคม 2563 ดร.อัศรายุทธ ศรีใจอินทร์ รอง ผอ.สพป.น่าน เขต1, นายดุสิต ยาใจ ผู้ทรงคุณวุฒิ ,นายรัฐพงศ์ ปุริสาท.กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.น่าน เขต1 นายไพรวัน มีเงิน ผอ.รร.บ้านฝั่งหมิ่น ประธานกลุ่ม รร.เวียงสา 2และคณะผู้อำนวยการสถานศึกษาในกลุ่มเวียงสา 2 ได้ติดตาม ให้คำปรึกษาในการปฎิบัติหน้าที่ผู้บริหารสถานศึกษา ระยะ 6เดือนหลังในรอบ1ปี ของ สพฐ.มี น.ส.ขวัญฤทัย สายวงค์ ผอ.รร.บ้านป่าหุ่ง, นายบัณฑิต ม่วงพัฒนา ผอ.รร.บ้านอ่ายนาผา อ.เวียงสา..ทั้งสองโรงเรียน ได้นำเสนอผลการปฎิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสถานศึกษาสืบเนื่องจากการประเมินครั้งที่ 1ใน 6เดือนแรกที่ผ่านมา..โดยพัฒนาใน6เดือนหลังเพิ่มขึ้นจากการประเมินครั้งที่1ของ4งานบริหารสถานศึกษาใน10ตัวชี้วัดมีกรรมการสถานศึกษา ผู้แทนชุมชน ประธานกลุ่มโรงเรียนกลุ่มเวียงสา 2  คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้นำชุมชน ผู้นำองค์กร  คณะกรรมการพี่เลี้ยง/ที่ปรึกษาได้ให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในการปฎิบัติให้บรรลุผลใน10ตัวชี้วัดเพื่อรองรับการประเมินครั้งที่2ให้ทั้งสองโรงเรียนบรรลุผลสำเร็จในการรับการประเมินต่อไปและปฎิบัติหน้าที่