การประชุมชี้แจง การจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 งบลงทุน (ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) ปีงบประมาณ 2563

นายนิวัฒน์ ไชยเลิศ รอง ผอ.สพป.น่าน เขต 1 เป็นประธานเปิดการประชุมชี้แจงการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560งบลงทุน (ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) ปีงบประมาณ 2563 วันที่ 24  มกราคม  2563 ณ ห้องประชุมเวทีวิชาการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1