ค่ายวิชาการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (O-NET) กลุ่มโรงเรียนสันติสุข

วันที่ 23 มกราคม  2563 นายสุรชาติ  ภูผาผุย หัวหน้ากลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.น่าน เขต 1 ประธานในกิจกรรมการเข้าค่ายวิชาการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (O-NET) กลุ่มโรงเรียนสันติสุข ณ โรงเรียนป่าแลวหลวงวิทยา อ.สันติสุข จ.น่าน โดยมี คุณครูวิชาการ ครูประจำวิชา ในรายวิชา 4 สาระหลักในการทดสอบโอเน็ต เข้ามาให้ความรู้ เทคนิค แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6