ฝึกประสบการณ์เข้ม ศูนย์พัฒนาศึกษานิเทศก์ภาคเหนือ จุด สพป.น่าน เขต 1 ระยะที่ 2

ฝึกประสบการณ์เข้ม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 เป็นต้นแบบฝึกประสบการณ์การนิเทศการศึกษา ระยะที่ 2 ของศูนย์พัฒนาศึกษานิเทศก์ภาคเหนือ

วันที่ 23 มกราคม 2563 นายสมเร็จ อุดแดง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1  มอบหมายให้ นายสุรชาติ ภูผาผุย ศึกษนิเทศก์เชี่ยวชาญ ผู้อำนวยกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา นางสมรี เกิดกล่ำ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาบุคลากร พร้อมด้วยทีมงานวิทยากรพี่เลี้ยงประกอบด้วยนายวันชัย ภูผาคุณ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาระบบการนิเทศและการจัดกระบวนการเรียนรู้ นางศิริรัตน์ แย้มศิลป์ หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน นายวัชรพงศ์ โนทนะ และนายชาติชาย ทนะขว้าง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ได้นำคณะผู้ฝึกประสบการณ์นิเทศการศึกษา ฝึกการนิเทศที่โรงเรียนบ้านทุ่งน้อย อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 วัตถุประสงค์ คือ
1.เพื่อพัฒนาทักษะวิชาชีพนิเทศการศึกษาแก่ผู้เข้ารับการพัฒนาได้ฝึกประสบการณ์ในการนำประสปการณ์จากการฝึกอบรมไปใช้ในกระบวนการวางแผนงานนิเทศการศึกษาการพัฒนาคุณภาพการศึกษา และการติดตามประเมินผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามสภาพจริง
2.เพื่อพัฒนาความสามารถในการจัดทำแผนการนิเทศ แก้ปัญหาและพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของครูและพัฒนาคุณภาพการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
โรงเรียนบ้านทุ่งน้อย เป็นโรงเรียนที่สามารถจัดกระบวนการเรียนการสอนได้เป็นอย่างดี รวมถึงเป็นโรงเรียนคุณภาพต้นแบบ สถานศึกษาต้นแบบ โครงงานคุณธรรมต้นแบบ และเป็นโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล จนสามารถเป็นแบบอย่างได้เป็นอย่างดี ในการนี้ นายยุทธพล ฟักมงคล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งน้อย และคณะครูทุกท่านตลอดจนนักเรียนต่างให้ความร่วมมือในการฝึกประสบกาณ์ตลอดจนแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการฝึกประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาต่อไป