การติดตาม ให้คำปรึกษา ในการปฎิบัติหน้าที่ผู้บริหารสถานศึกษา

วันที่ 21  มกราคม 2563 ดร.อัศรายุทธ ศรีใจอินทร์ รอง ผอ.สพป.น่าน เขต1, นายดุสิต ยาใจ ผู้ทรงคุณวุฒิ , นายรัฐพงศ์ ปุริสาท ได้ติดตาม ให้คำปรึกษา ในการปฎิบัติหน้าที่ผู้บริหารสถานศึกษา ระยะ 6 เดือนหลังในรอบ1ปี มี นายมังกร อุบลเลิศ ผอ.รร.บ้านห้วยส้ม, นายนิพากร กอชาลี ผอ.รร.บ้านน้ำหิน ทั้งสองโรงเรียน ได้นำเสนอผลการปฎิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสถานศึกษาโดยพัฒนาเพิ่มขึ้นจากการประเมินครั้งที่1ของ4งานใน10ตัวชี้วัดมีกรรมการสถานศึกษา  ผู้แทนชุมชน  นายกฤษดา อินแสง  ประธานกลุ่มโรงเรียนกลุ่มนาน้อย 1 ได้ให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม..คณะกรรมการที่ปรึกษาพี่เลี้ยงได้ให้คำปรึกษาเพิ่มเติมในการปฎิบัติให้บรรลุผลใน10ตัวชี้วัดเพื่อรองรับการประเมินครั้งที่สองต่อไป