การประเมินภายนอกรอบ 4 โรงเรียนจอมจันทร์วิทยาวิทยาคาร

วันที่ 20 มกราคม 2563 ว่าที่พันตรีสุรเดช รอดจินดา รองผู้อำนวยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1  พร้อมด้วยนายไชยยศ คำสังวาลย์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา และคณะ ร่วมให้การต้อนรับคณะกรรมการประเมินภายนอกจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา ประกอบด้วย นางอุบลนภา เก่งกาญกิจ นายนิคม เพชรสิงห์ นางวิไล จรรย์สืบศรี และนางสาวชนวิษา พรมคำ ในโอกาสเดินทางมาทำการประเมินมาตรฐานการศึกษา  รอบที่ 4  ของโรงเรียนจอมจันทร์วิทยาคาร ตำบลจอมจันทร์ อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน การประเมินในครั้งนี้เป็นการประเมินใน 3 มาตรฐาน 21 ประเด็น ประกอบด้วย
มาตรฐานที่ 1  ด้านคุณภาพผู้เรียน
มาตรฐานที่ 2  ด้านการบริหารและการจัดการศึกษา
มาตรฐานที่ 3  ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
โดยมีนายดามพ์ กันแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนจอมจันทร์วิทยาคาร เป็นผู้กล่าวรายงานผลการบริหารและการจัดการศึกษาของโรงเรียน
สำหรับการประเมินมาตรฐานการศึกษา เป็นการประเมินเพื่อสะท้อนให้เห็นถึงระดับคุณภาพในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาว่าอยู่ในระดับใด. และมีแนวทางที่จะปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาอย่างไร เพื่อพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษาให้มีความก้าวหน้าทั้ง 3  มาตรฐานต่อไป

       

        

       

ภาพ/ข่าว :: มานพ เถรหมื่นไวย