อบรมเชิงปฏิบัติการระบบโปรแกรมบัญชีในสถานศึกษา

นายนิวัฒน์ ไชยเลิศ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการระบบโปรแกรมบัญชีในสถานศึกษา และทบทวนการใช้โปรแกรมระบบบัญชีในสถานศึกษา ตามระบบการควบคุมการเงินของหน่วยงานย่อย พ.ศ.2544 เพื่อนำเทคโนโลยี มาใช้ในการบริหารจัดการระบบงบประมาณในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 โดยนางวรพรรณ ภัทรกรณ์ ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน และคณะ วันที่ 13 มกราคม 2563 ณ ห้องประชุมเวทีวิชาการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1