นิเทศ ติดตามการนำหลักสูตรสู่การปฏิบัติจริงตามบริบทของโรงเรียน@รร.บ้านห้วยไฮ @รร.บ้านทุ่งน้อย @รร.บ้านน้ำเกี๋ยน @รร.บ้านน้ำแก่นเหนือ

วันที่ 9 มกราคม 2563 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 ได้มอบหมายให้ งานพัฒนาหลักสูตรฯ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ได้นิเทศ ติดตามฯ การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2561 ของโรงเรียนบ้านห้วยไฮ โรงเรียนบ้านทุ่งน้อย โรงเรียนบ้านน้ำเกี๋ยน และโรงเรียนบ้านน้ำแก่นเหนือ โดยมีประเด็นในการพัฒนา คือการปรับหลักสูตรให้เข้ากับบริบทของโรงเรียน ชุมชน ขอเป็นกำลังใจให้ทั้ง 4 โรงเรียน ในการพัฒนาการศึกษาระดับปฐมวัย