รายงานผลการนิเทศ การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย พ.ศ. 2561 ของโรงเรียนในสังกัด

รายงานการนิเทศ การสร้างและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2561  โดยใช้กระบวนการนิเทศแบบ PIDRE ผสานเทคนิคการชี้แนะ (Coaching) ฉบับนี้ เป็นผลการดำเนินงาน ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2562 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน    เขต 1 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนิเทศ กำกับดูแล ให้คำแนะนำ ช่วยเหลือ ส่งเสริม สนับสนุนโรงเรียน ผู้บริหารและครูให้สามารถจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2561 เพื่อให้ครูผู้สอนสามารถจัดกิจกรรมเสริมสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ ที่เหมาะสมกับการพัฒนาศักยภาพรอบด้านของเด็กปฐมวัยและเพื่อนำกระบวนการนิเทศแบบ PIDRE ผสานเทคนิคการนิเทศแบบชี้แนะ (Coaching) กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ขอขอบคุณ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ศึกษานิเทศก์ ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา รวมทั้งผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วนที่ให้การส่งเสริม สนับสนุน ให้ความร่วมมือ จนส่งผลให้การดำเนินงานของโครงการบรรลุผลตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ทุกประการ ผู้รายงานหวังเป็นอย่างยิ่งว่า รายงานฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาเครือข่ายทางการศึกษา ทั้งภายในและภายนอกที่มีรูปแบบอย่างเป็นทางการและไม่เป็นทางการ โดยมีเป้าหมายร่วมกันในการยกระดับคุณภาพทางการศึกษาให้มีความต่อเนื่องสืบต่อไป

ผู้รายงาน :: ศน.จักรวรรดิ์ ญาณกรสกุล
วันที่ 08/01/2563
คลิกเพื่อดาวน์โหลด