การแข่งขันกรีฑานักเรียนประจำปีการศึกษา 2562

วันที่ 7 มกราคม 2563 นายวรกิตติ ศรีทิพากร ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธาน เปิดการแข่งขันกรีฑานักเรียนประจำปีการศึกษา 2562 โดย นายสำเร็จ อุดแดง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่านเขต 1 กล่าวรายงาน เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนได้ออกกำลังกายมีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์ แข็งแรงเป็นไปตามมาตรฐานหลักสูตรเกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อเสริมสร้างให้นักเรียนมีความสมัครสมานสามัคคี มีน้ำใจนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ และรู้อภัย ส่งเสริมให้นักเรียนได้มีโอกาสพัฒนาทักษะทางด้านกีฬา และพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่านเขต 1 นำนโยบายนายกรัฐมนตรีกีฬาเข้าสู่ระบบการศึกษา เพื่อขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติ ในการสร้างศักยภาพนักเรียนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี ซึ่งสอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 6 “การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อการพัฒนาเด็กไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา มีความรู้ คู่คุณธรรม มีจริยธรรม และวัฒนธรรมในการดำรงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข” ให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความสามารถด้านต่าง ๆ ขึ้น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 จัดการแข่งขันกรีฑานักเรียนในสังกัด 8 อำเภอ 1 กลุ่มโรงเรียน เอกชน ทั้งนี้ เพื่อช่วยพัฒนาทักษะการกีฬาให้กับเยาวชน นักเรียน ในท้องถิ่น ให้สามารถพัฒนาศักยภาพในด้านการกีฬาประเภทต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์สูงสุด รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย ใส่ใจต่อสุขภาพ และห่างไกลยาเสพติด โดยการจัดการแข่งขันในครั้งนี้ ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน สหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่าน จำกัด สมาคมผู้บริหารสถานศึกษาน่าน เขต 1. และจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 กำหนดให้มีการแข่งขัน วันที่ 7 และวันที่ 8 มกราคม 2563  รวม 2 วัน

คลิกดูรูปภาพทั้งหมด