บัญชีคำพื้นฐานสำหรับเด็กปฐมวัย

บัญชีคำพื้นฐาน ที่เด็กวัยอนุบาลควรรู้
มีจำนวนทั้งสิ้น 242 คำ แยกเป็น 13 หมวด ประกอบด้วย
1. หมวดเครือญาติ
2. หมวดดอกไม้
3. หมวดผลไม้
4. หมวดผัก
5. หมวดพาหนะ
6. หมวดสถานที่
7. หมวดสัตว์
8. หมวดสิ่งของ
9. หมวดเครื่องแต่งกาย/เครื่องนอน
10. หมวดอวัยวะ
11. หมวดตำแหน่ง/อาชีพ
12. หมวดอาหาร
13. หมวดอื่นๆ

คลิกดาวน์โหลด