การประเมินสถานศึกษาพอเพียงต้นแบบ @รร.อนุบาลเมืองลี @รร.บ้านสถาน

16 ธ.ค. 62 นายสุรชาติ ภูผาผุย ผอ. กลุ่มนิเทศ ติดตามประเมินผลการจัดการศึกษา นายวันชัย ภูผาคุณ นางดวงตา ลำลึก นางสาวกฤติยา ขัติยะ ศึกษานิเทศก์คณะกรรมการประเมินสถานศึกษาพอเพียงต้นแบบดำเนินการประเมินรร.อนุบาลเมืองลี และรร.บ้านสถาน