นิเทศ ติดตามการนำหลักสูตรสู่การปฏิบัติจริงตามบริบทของโรงเรียน@รร.บ้านพี้ใต้ @รร.บ้านวังยาว @รร.ชุมชนบ้านหลวง @รร.บ้านดอนหล่ายทุ่ง

วันที่ 12 ธันวาคม 2562 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 ได้มอบหมายให้ งานพัฒนาหลักสูตรฯ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ได้นิเทศ ติดตามฯ การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2561 ของโรงเรียนพี้ใต้ โรงเรียนบ้านวังยาว โรงเรียนชุมชนบ้านหลวงและโรงเรียนบ้านดอนหล่ายทุ่ง โดยมีประเด็นในการพัฒนา คือการปรับหลักสูตรให้เข้ากับบริบทของโรงเรียน ชุมชน ขอเป็นกำลังใจให้ทั้ง 4 โรงเรียน ในการพัฒนาการศึกษาระดับปฐมวัย