การพัฒนาครูแกนนำ โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยฯ เรื่อง การทำโครงงานบ้านนักวิทย์ฯน้อย ร่วมกับ มศว.

วันที่ 15-16 ธันวาคม 2562 ดร.อัศรายุทธ  ศรีใจอินทร์ รอง ผอ.สพป.น่าน เขต 1 ประธานในพิธีการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาครูปฐมวัยแกนนำระดับอำเภอ โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย เรื่อง การทำโครงงานบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ที่เน้นบริบทภายในท้องถิ่น โดยมีวิทยากร CT จาก มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประกอบด้วย ผศ.ดร.สมปรารถนา  วงศ์บุญหนัก , ผศ.ดร.จรรยา ดาสา , ดร.ณวรา สีที, ดร.เทพกัญญา พรหมขัติแก้ว , ศน.จักรวรรดิ์ ญาณกรสกุล (LN), ครูมัลลิกา  เจดีย์ถา (LT) , ครูกิติยาภรณ์  เวงศ์วรรธน์ โดยมีครูแกนนำ บ้านนักวิทยาศาสตร์ สพป.น่าน เขต 1 เข้าร่วม จำนวน 40 คน