นิเทศ ติดตามการนำหลักสูตรสู่การปฏิบัติจริงตามบริบทของโรงเรียน@รร.บ้านน้ำโค้ง @รร.บ้านสองแคว @รร.บ้านห้วยมอญ

วันที่ 9 ธันวาคม 2562 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 ได้มอบหมายให้ งานพัฒนาหลักสูตรฯ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ได้นิเทศ ติดตามฯ การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2561 ของโรงเรียนบ้านน้ำโค้ง โรงเรียนบ้านสองแควและ โรงเรียนบ้านห้วยมอญ โดยมีประเด็นในการพัฒนา คือการปรับหลักสูตรให้เข้ากับบริบทของโรงเรียน ชุมชน ขอเป็นกำลังใจให้ทั้ง 3 โรงเรียน ในการพัฒนาการศึกษาระดับปฐมวัย