นิเทศ ติดตามการนำหลักสูตรสู่การปฏิบัติจริงตามบริบทของโรงเรียน@รร.ชุมชนบ้านน้ำปั้ว, รร.บ้านน้ำครกใหม่, รร.บ้านนาผา,รร.บ้านดู่ใต้

วันที่ 6 ธันวาคม 2562 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 ได้มอบหมายให้ งานพัฒนาหลักสูตรฯ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ได้นิเทศ ติดตามฯ การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2561 ของโรงเรียนชุมชนบ้านน้ำปั้ว โรงเรียนบ้านน้ำครกใหม่ โรงเรียนบ้านนาผาและโรงเรียนบ้านดู่ใต้ โดยมีประเด็นในการพัฒนา คือการปรับหลักสูตรให้เข้ากับบริบทของโรงเรียน ชุมชน ขอเป็นกำลังใจให้ทั้ง 4 โรงเรียน ในการพัฒนาการศึกษาระดับปฐมวัย

     

      

      

      

      

     

ดาวน์โหลดภาพทั้งหมด