การนิเทศ ติดตามและประเมินผล การพัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ระยะที่ 2 การนำหลักสูตรสู่การปฏิบัติจริงตามบริบทของโรงเรียน

วันที่ 3 ธันวาคม 2562 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 ได้มอบหมายให้ งานพัฒนาหลักสูตรฯ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ได้นิเทศ ติดตามฯ การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2561 ของโรงเรียนราชานุบาล โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) และโรงเรียนบ้านถืมตอง โดยมีประเด็นในการพัฒนา คือการปรับหลักสูตรให้เข้ากับบริบทของโรงเรียน ชุมชน ขอเป็นกำลังใจให้ทั้ง 3 โรงเรียน ในการพัฒนาการศึกษาระดับปฐมวัย