โครงการมอบหนังสือห้องสมุด/สื่อการเรียนการสอน มูลนิธิ ดร.พิษณุ ตุลสุข

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562  ดร.พิษณุ ตุลสุข ร่วมกับเจ้าหน้าที่ ดร.พิษณุ ตุลสุข จัดกิจกรรมตามโครงการมอบหนังสือห้องสมุดและสื่อการเรียนการสอน โดยได้มอบอุปกรณ์ให้กับโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 จำนวน 31 โรงเรียน โดยมี นายสมเร็จ  อุดแดง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 ให้การต้อนรับ ร่วมกับเจ้าหน้าที่และผู้อำนวยการโรงเรียนทั้ง 31 โรงเรียน