กิจกรรมการนิเทศ ติดตามการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน @โรงเรียนบ้านน้ำลี @โรงเรียนบ้านน้ำเคิม

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 โรงเรียนบ้านน้ำลี และโรงเรียนบ้านน้ำเคิม ได้รับความอนุเคราะห์จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 มอบหมายให้นายจักรวรรดิ์ ญาณกรสกุล ศึกษานิเทศก์ ได้มาให้ความรู้และจัดทำห้องเรียนออนไลน์ รายวิชาวิทยาการคำนวณ ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  ทางโรงเรียนขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้