คณะ Living Seva and Friends บริจาคทุนการศึกษา และวัสดุอุปกรณ์ทางการศึกษา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 ขอขอบคุณในความอนุเคราะห์ จากคณะ Living Seva and Friends ,สายบุญการบินไทย,สายบุญหัวหิน,สายบุญคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่ให้ความอนุเคราะห์บริจาค และวัสดุอุปกรณ์ทางการศึกษา มอบให้แก่โรงเรียนบ้านปางช้าง อำเภอสันติสุข โรงเรียนบ้านน้ำพุ และโรงเรียนบ้านห้วยส้ม อำเภอนาน้อย เป็นเงิน 536,030 บาท เพื่อเป็นประโยชน์แก่นักเรียนและประชาชนในพื้นที่ของชุมชน โดยนายสมเร็จ อุดแดง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา นายอัศรายุทธ ศรีใจอินทร์ นายนิวัฒน์ ไชยเลิศ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 ร่วมให้การต้อนรับ และนำคณะเยี่ยมชมความสำเร็จในการดำเนินการที่บรรลุวัตถุประสงค์ของการบริจาควัสดุอุปกรณ์