กิจกรรมข้าว และวิถีไทยสู่การเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 จังหวัดน่าน

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 นายสมเร็จ อุดแดง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 ประธานกิจกรรมข้าว และวิถีไทยสู่การเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 จังหวัดน่าน เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 ให้เรียนรู้กระบวนการตั้งแต่การปลูกข้าว เกี่ยวข้าว นวดข้าว พิธีสู่ขวัญข้าวและแปรรูปผลิตภัณฑ์ ด้วยการทำขนมปาด มักจะทำในงานบวช เท่านั้น ซึ่งกิจกรรมนี้จะสร้างจิตสำนึก เสริมทักษะการเรียนรู้ ได้เห็นคุณค่าของการปลูกข้าว นำไปใช้ในการประกอบอาชีพต่อไป อีกทั้งยังเป็นการสร้างคนดี สู่สังคม