การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ “ห้องสมุดมีชีวิต” @โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 45

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 45 ได้รับความอนุเคราะห์จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 มอบหมายให้นายจักรวรรดิ์ ญาณกรสกุล ศึกษานิเทศก์ ได้มาลงโปรแกรมการบริหารจัดการห้องสมุด พร้อมทั้งให้ความรู้แก่คุณครูบรรณรักษ์ ในการใช้งานโปรแกรม การบันทึกข้อมูลผู้ใช้งาน การบันทึกสถิติ และการจัดกิจกรรมส่งเสริมรักษ์การอ่านให้กับนักเรียน ทางโรงเรียนขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้