“ทฤษฎีจิตสังคมของอีริคสัน” | ทฤษฎี 8 ขั้น ที่ช่วยให้เข้าใจชีวิต

[0:18] 1) ความไว้วางใจ – ความไม่ไว้วางใจขั้นพื้นฐานของทารก (1-2 ปี) (Basic Trust vs. Mistrust, Infancy)
[0:51] 2) ความเป็นตัวของตัวเองอย่างอิสระ – ความละอายและความสงสัยในตัว เองของเด็กปฐมวัย (2-4 ปี) (Autonomy vs. Shame & Doubt, Early childhood)
[1:23] 3) การเป็นผู้ริเริ่ม – ความรู้สึกผิดของเด็กวัยก่อนเข้าโรงเรียน (4-5 ปี) (Initiative vs. Guilt, Preschool Age)
[1:59] 4) ความพากเพียรอุตสาหะ – ความรู้สึกอ่อนด้อยในเด็กวัยเรียน (5-12 ปี) (Industry vs. Inferiority, School Age)
[2:36] 5) การสร้างอัตลักษณ์ – ความสับสนในหน้าที่ในสังคมในช่วงวัยรุ่น (13-19 ปี) (Identity vs. Role Confusion, Adolescence)
[3:14] 6) ความใกล้ชิดผูกพัน – ความอ้างว้างโดดเดี่ยวในช่วงวัยทำงาน (20-40 ปี) (Intimacy vs. Isolation, Early Adulthood)
[3:51] 7) การถ่ายทอดสู่คนรุ่นหลัง – ความคิดถึงแต่ตนเอง (40-65 ปี) (Generativity vs. Stagnation – Adulthood)
[4:32] 8) ความพอใจในตนเอง – ความสิ้นหวัง (65 ปีเป็นต้นไป) (Ego Integrity vs. Despair, Maturity)