การนิเทศ ติดตามการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาวิทยาการคำนวณ

วันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ได้มอบหมายให้นายจักรวรรดิ์ ญาณกรสกุล ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ ได้นิเทศ ติดตามการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนรายวิชา วิทยาการคำนวณ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ผ่านห้องเรียนออนไลน์ ของกลุ่มโรงเรียนนาหมื่น 2 โดยมีนักเรียนชั้นประะถมศึกษาปีที่ 4 เข้าเรียนในระบบจำนวน 8 โรงเรียน เพื่อเป็นการพัฒนาการศึกษาในรูปแบบใหม่และปลูกฝังวินัยเชิงบวกในการใช้ไอซีทีอย่างสร้างสรรค์และเกิดประโยชน์