เชิญครูปฐมวัยสมัครเข้ารับการอบรม “การส่งเสริมทักษะการอ่านสำหรับเด็กปฐมวัย” อบรมฟรี

สมัครเข้ารับการอบรมครู ที่ 14 ธันวาคม
ที่ วัดป่านันทบุรีญาณสังวราราม บ้านผาตูบ ต.ผาสิงห์ อ.เมืองน่าน จ.น่าน

9.00 – 12.00 น.
สมรรถนะเด็กปฐมวัยในการพัฒนาตามวัย

13.00 – 16.00 น.
อ่านแต่เล็ก เด็กฉลาด สมรรถนะดี

โดย..วิทยากรระดับประเทศ  อ.เรืองศักดิ์  ปิ่นประทีป (ตุ๊บปอง)

คลิกสมัครเข้าร่วมอบรม