กลุ่มโรงเรียนนาหมื่น 2 จัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชา (Coding) สำหรับนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 4 ผ่านระบบออนไลน์

การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนผ่านห้องเรียนออนไลน์ รายวิชาโค้ดดิ้ง สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ผ่านทางเว็บไซต์ code.org โดยมีผู้บริหารโรงเรียนภายในกลุ่มให้การสนับสนุน โดยมีศึกษานิเทศก์ประจำกลุ่มคอยให้ข้อเสนอแนะและนิเทศ ติดตาม การจัดกิจกรรมผ่านห้องเรียนออนไลน์