พัฒนาทักษะการใช้เครื่องมือการสอนคิด

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 ร่วมกับสมาคมผู้บริหารโรงเรียนขนาดเล็ก จัดให้มีการอบรมโครงการโรงเรียนเครือข่ายแกนนำการใช้เครื่องมือการสอนคิด เพื่อพัฒนาทักษะการใช้เครื่องมือการสอนคิดของครูผู้สอนสู่คุณภาพผู้เรียน
เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2562 นายสมเร็จ อุดแดง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 มอบหมายให้ ว่าที่พันตรีสุรเดช รอดจินดา                      รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการโรงเรียนเครือข่ายแกนนำการใช้เครื่องมือการสอนคิด เพื่อพัฒนาทักษะการใช้เครื่องมือการสอนคิดของครูผู้สอนสู่คุณภาพผู้เรียน โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 และสมาคมผู้บริหารโรงเรียนขนาดเล็ก ได้ตระหนักเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาคุณภาพการศึกษานักเรียนโรงเรียนขนาดเล็กให้นักเรียนมีคุณภาพ มีทักษะการคิดและการแก้ปัญหา โดยการใช้นวัตกรรมหรือเครื่องมือที่ช่วยให้นักเรียนคิดอย่างมีวิจารณญาณ คิดอย่างสร้างสรรค์ เพื่อใช้ในการดำเนินชีวิตและดำรงชีวิตอยู่ในทศวรรษที่ 21 ได้อย่างมีความสุข โดยจะต้องเริ่มต้นจากการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอนเป็นอันดับแรกแล้วนำสู่ผู้เรียน สำหรับงบประมาณที่ใช้ในการอบรมในหลักสูตรดังกล่าว ได้รับการสนับสนุนจากองค์การแอ็คชั่นเอดประเทศไทย  การอบรมครั้งนี้มีกำหนด 3 วัน มีครูผู้สอนและผู้บริหารโรงเรียนขนาดเล็กในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 เข้ารับการอบรม จำนวน 123 คน