คู่มือระบบฐานข้อมูลจัดเก็บทะเบียนประวัติผู้เรียนและบุคลากรในสังกัด (Big Data) สพฐ.

กระทรวงศึกษาธิการ จึงร่วมมือกับ สจล. และมหาวิทยาลัยซีเอ็มเคแอล เพื่อพัฒนาและจัดทำ Big Data หรือฐานข้อมูลของโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ทั่วประเทศ ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีห้องควบคุมอยู่ที่ส่วนกลาง มีจอที่สามารถสัมผัสแล้วแสดงข้อมูลแต่ละโรงเรียนเชื่อมโยงกันในหลายส่วน เช่น ที่ตั้ง สภาพทางภูมิศาสตร์ และภาพโรงเรียนตามความเป็นจริง เสมือน google map พร้อมแสดงข้อมูลจำนวนนักเรียนและบุคลากร สัดส่วนครูต่อนักเรียน ตลอดจนข้อมูลต่าง ๆ ที่จำเป็นต่อการพัฒนารวมทั้งงบประมาณที่ได้รับ

ดาวน์โหลดคู่มือ
1. คู่มือการใช้ระบบสำหรับผู้อำนวยการ/นายทะเบียน (ผู้รับผิดชอบข้อูล) ระดับสถานศึกษา   คลิก
2. คู่มือการใช้ระบบเพื่อบันทึกทะเบียนประวัติทะเบียนครู   คลิก
3. แนวทางการจัดเก็บข้อมูลและบุคลากรอื่น ปีการศึกษา 2562   คลิก