โครงการปลูกพลังบวกเพื่อสร้างจิตสำนึกภูมิคุ้มกันปัจจัยเสี่ยงเด็กปฐมวัย

วันที่ 15 ตุลาคม 2562 นายอัศรายุทธ ศรีใจอินทร์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการปลูกพลังบวกเพื่อสร้างจิตสำนึก ภูมิคุ้มกันปัจจัยเสี่ยงสำหรับเด็กปฐมวัย เพื่อแก้ปัญหาที่ต้นเหตุ โดยการสร้างความตระหนัก การป้องกันให้เด็กปฐมวัย ไม่มีปัจจัยเสี่ยง เรื่อง สุราและบุหรี่ โดยพัฒนาเด็กให้มีสุขภาพดี มีทักษะชีวิต ทักษะการคิด มีเหตุผล รู้เท่าทันปัจจัยเสี่ยง สามารถแยกแยะสิ่งดีกับสิ่งไม่ดี รู้จักปฏิเสธสิ่งไม่ดี ซึ่งสอดคล้องกับมาตรฐานและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 ซึ่งได้รับการกล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการอบรมจากนายสุรชาติ ภูผาผุย ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ภายใต้การสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)