เอกสารดาวน์โหลด กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา

1.  รายงานติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  คลิกดาวน์โหลด

2. รายงานผลการประเมินมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2561  คลิกดาวน์โหลด

3. รายงานนผลการประเมินมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย ปีการศึกษา 2561  คลิกดาวน์โหลด