นายอนุสรณ์ ฟูเจริญ เลขานุการมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านนาผา สพป.น่าน เขต 1

วันที่ 25 กันยายน 2562 เวลา 14.30 น. ที่โรงเรียนบ้านนาผา ตำบลกองคสาย อำเภอเมือง จังหวัดน่าน. นายอัศรายุทธ ศรีใจอินทร์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 พร้อมด้วย นายสุรชาติ ภูผาผุย ผู้อำนวยการกบุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ร่วมให้การต้อนรับ นายอนุสรณ์ ฟูเจริญ เลขานุการมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในโอกาสลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ติดตามและมอบนโยบายการดำเนินงานการจัดการศึกษาทางไกลแบบสื่อสารสองทาง ระดับประถมศึกษา ในสังกัดสำนักงานเขคพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 ซึ่งใช้การอัดเทป DLTV มาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน โรงเรียนบ้านนาผา เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก มีคุณครูผู้สอนไม่ครบตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ หลังจากได้นำการจัดการเรียนการสอนผ่าน DLTV มาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียรการสอนแล้ว ทำให้ผลจากการทดสอบวัดความรู้ความสามารถของนักเรียน ทั้ง O-NET และ NT ในรอบที่ผ่านมามีผลการทดสอบสูงกว่าระดับประเทศ โดยมีนายสว่าง อินโองการ กล่าวต้อนรับ และรายงานผลการจัดการศึกษาของโรงเรียนบ้านนาผา ให้กับคณะได้รับทราบ